Regulamin Sklepu Internetowego

DENT-R

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Sklepu Internetowego Dent-R, zwany dalej „Regulaminem”, określa ogólne zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Sprzedawcę – Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R PPHU Paweł Romanowski za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: www.dent-r.pl, oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

II. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca – Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R PPHU Paweł Romanowski, ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, NIP 7260255835, Regon 470492766
  Dane kontaktowe Sprzedawcy:
  - numer telefonu: +48 883 230 800
  - adres e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl
 2. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.dent-r.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonywać zakupów Produktów w Sklepie;
 5. Konto - konto Klienta założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
 6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93, ze zm.);
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204, ze zm.);
 9. Umowa o prowadzenie konta – nieodpłatna Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną szczegółowo opisaną w pkt. X ust. 1 a. niniejszego Regulaminu;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, określające jego rodzaj i liczbę, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i zawierające dane Kupującego niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 13. Produkt – produkty, w tym usługi, prezentowane w Sklepie;
 14. Dzień roboczy – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. OCHRONA DANYCH, POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, ze zm.).
 2. Kupujący, rejestrując się w Sklepie oraz składając Zamówienie bez rejestracji, podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i upoważnia Sprzedawcę do ich przetwarzania.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupującego zawiera Polityka Prywatności i informacja o plikach cookies znajdująca się w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu.

IV. OGÓLNE ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW I OFERTA

Sprzedawca prowadzi za pośrednictwem Sklepu sprzedaż artykułów na terytorium Polski oraz niektórych Państw Unii Europejskiej (aktualna lista obsługiwanych Państw jest dostępna na stronie Sklepu) – siedem dni w tygodniu, dwadzieścia cztery godziny na dobę.

 1. Składanie Zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu mogą być składane bez rejestracji lub po zalogowaniu się do Sklepu na indywidualne konto Kupującego. Niektóre Produkty dostępne są wyłącznie dla zalogowanych Kupujących.
 3. Ogłoszenia, regulaminy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy i mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu lub z krótkim terminem przydatności do użytku, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
 5. Wszystkie użyte przez Sklep nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych i innych osób uprawnionych.
 6. Korespondencja związana z realizacją Zamówienia odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej w formie e-mail (na podany przez Kupującego adres).
 7. Każdy korzystający ze Sklepu oraz każdy Kupujący powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików cookies.
 8. Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez siebie drogą elektroniczną, jeżeli korzystający ze Sklepu lub świadczonych przez Sprzedawcę usług lub Kupujący doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana
  w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Każdy korzystający ze Sklepu lub świadczonych przez Sprzedawcę usług oraz każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Sprzedawcę usług.
 11. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta korzystający ze Sklepu lub Kupujący, albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez podmioty trzecie, niezbędnych do korzystania
  z usług świadczonych przez Sprzedawcę, takich jak usługi zapewnienia dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez niego usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Sprzedawcy przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji strony Sklepu albo danej usługi.
 13. Sprzedawca dokonuje sprzedaży i świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 14. Niniejszy Regulamin, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji Zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa
  w niniejszym Regulaminie, podlegają wyłącznie prawu polskiemu.

V. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Akceptacja przez Kupującego Regulaminu oraz Polityki Prywatności stanowi warunek konieczny do złożenia Zamówienia na Produkty prezentowane w Sklepie.
 2. Zamówienie jest składane za pośrednictwem formularza Zamówienia. Zamówienie złożone jest z chwilą wysłania go do Sklepu. W wyniku złożonego Zamówienia Kupujący otrzymuje na podany adres e-mail automatyczną informację potwierdzającą złożenie Zamówienia. Przedmiotowa informacja nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty, lecz potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia.
 3. Przyjęcie Zamówienia do wykonania Sklep potwierdza w terminie jednego dnia roboczego poprzez wysłanie Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji na podany adres e-mail. Potwierdzenie zawiera w szczególności: numer Zamówienia, wyszczególnienie wybranych Produktów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu doręczenia i całkowitą kwotę do zapłaty. W razie wyboru przez Kupującego przelewu jako sposobu płatności, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia zawiera dane niezbędne do dokonania płatności.
 4. Umowa sprzedaży zawarta zostaje w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Treść złożonego Zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Kupującego Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży.
 5. Sklep realizuje Zamówienia w terminie od jednego do trzech dni roboczych – licząc od dnia przesłania Kupującemu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, z tym zastrzeżeniem, że w razie wyboru przez Kupującego przedpłaty jako sposobu płatności, Sprzedawca ma prawo wstrzymać się z realizacją Zamówienia do czasu zaksięgowania należności z tytułu ceny na jego rachunku bankowym. Okres realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu koniecznego do doręczenia Produktów Kupującemu, i który w przypadku Konsumentów nie będzie dłuższy niż przewidziany w art. 5431 k.c.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że oferta Kupującego (Zamówienie) wiąże przez trzy dni robocze od dnia jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zgodnie z ust. 3, wówczas oferta Kupującego wygasa.
 7. Realizacja Zamówienia w terminie wskazanym w ustępie 5 następuje pod warunkiem, że Produkt jest dostępny w magazynie Sklepu. Podawane informacje o dostępności Produktów w Sklepie mają charakter szacunkowy i nie są wiążące odnośnie terminu realizacji Zamówienia.
 8. W przypadku, gdy wykonanie części Zamówienia nie będzie możliwe, Kupujący zamiast potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji otrzymuje informację o możliwości realizacji wyłącznie części Zamówienia. W takim przypadku Kupujący podejmuje decyzję, czy chce realizacji Zamówienia w części czy też rezygnuje z całości Zamówienia. W przypadku niepodjęcia przez Kupującego żadnej decyzji w terminie 3 dni roboczych, całe Zamówienie zostaje anulowane.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia w szczególności w przypadku:
  1. niedostępności Produktów objętych Zamówieniem,
  2. błędów w formularzu Zamówienia uniemożliwiających realizację Zamówienia,
  3. podejrzenia, że zakup został dokonany przez złośliwe oprogramowanie,
  4. uzasadnionego podejrzenia próby nabycia Produktu przez osobę nieuprawnioną w świetle przepisów prawa,
  5. gdy Produkt został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu Zamówienia.

   W takim przypadku w terminie wskazanym w ust. 3 Sprzedawca informuje Kupującego za pośrednictwem adresu e-mail o odmowie przyjęcia Zamówienia.
 10. W razie odmowy przyjęcia Zamówienia lub jego anulowania, jeżeli zapłata za przedmiot Zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zapłaconą cenę w całości lub w części w przypadku wykonania Zamówienia częściowo, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zapłacone przez Kupującego koszty dostawy zwracane będą Kupującemu tylko w przypadku odmowy lub anulowania Zamówienia w całości.

VI. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów. Zmiany cen nie dotyczą Zamówień będących w trakcie realizacji, co oznacza, że wiążącą jest cena Produktu podana przez Sprzedawcę w chwili złożenia Zamówienia.
 3. Koszty dostawy Produktów, w przypadku Zamówienia przekraczającego 300 zł brutto pokrywa Sprzedawca i w tym zakresie to Sprzedawca decyduje o sposobie doręczenia Zamówienia,
 4. W zakresie nieprzewidzianym w ust. 3, Cena Produktu nie obejmuje kosztów dostawy, które powinien pokryć Kupujący. Koszty dostawy podawane są przed złożeniem Zamówienia w koszyku Kupującego – po przejściu do realizacji zakupu wybranych artykułów.
 5. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności za Zamówienie:
  1. gotówką - przy odbiorze Produktu u kuriera, do dopuszczalnej wartości wskazanej przez przewoźnika; wartość pobrania nie może przekraczać kwoty 6700 PLN brutto (opcja możliwa tylko dla zarejestrowanych Kupujących);
  2. przelewem tradycyjnym - na rachunek bankowy Sprzedawcy na zasadzie przedpłaty;
  3. za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność na zasadzie przedpłaty (PAYU);
  4. bezgotówkowo (kartą płatniczą) lub gotówką – przy odbiorze osobistym
   w siedzibie Sprzedającego.
 6. W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności wskazanej w ust. 5 lit. b) lub c), brak uiszczenia zapłaty za zakupione Produkty w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.
 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

VII. DOSTAWA PRODUKTÓW

 1. Kupujący w formularzu Zamówienia zobowiązany jest podać adres, pod który ma zostać zrealizowana dostawa. Sprzedawca dopuszcza możliwość zmiany adresu dostawy do momentu przed nadaniem przesyłki przewoźnikowi.
 2. Kupujący w momencie składania zamówienia zobowiązany jest do wyboru jednej
  z poniższych form dostawy:

- przesyłka kurierska

- przesyłka kurierska za pobraniem

- odbiór osobisty w siedzibie firmy

- darmowa dostawa w obrębie miasta Łodzi

 1. Po całkowitym skompletowaniu Zamówienia i wysłaniu Produktów Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail w postaci potwierdzenia wysłania Zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu Sprzedawca określa szacunkowy przewidywany czas dostawy.
 2. Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony, a niebędący Konsumentem jest zobowiązany, sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera zamówionego Produktu, Produkt jest niezgodny z Zamówieniem, są braki ilościowe Produktu lub jest on uszkodzony (zwłaszcza jeśli paczka nosi znamiona uszkodzenia), Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony, a niebędący Konsumentem jest zobowiązany, do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Kupujący niebędący Konsumentem wszelkie widoczne wady Produktu zgłasza Sprzedawcy poprzez reklamację najpóźniej w ciągu trzech dni od otrzymania przesyłki. Niewykonanie obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przez Kupującego niebędącego Konsumentem zwalnia Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości w przesyłce.

5. Sprzedawca wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki całego lub części (za zgodą Kupującego) Zamówienia z magazynu. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Wysłanie przez Sprzedawcę linku do pobrania faktury w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

 1. VIII. SKŁADANIE REKLAMACJI
 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad fizycznych
  i prawnych.
 2. W razie stwierdzenia wad fizycznych zakupionych Produktów, Kupujący może złożyć reklamację, zawierającą określenie wad fizycznych zakupionych Produktów oraz żądanie Kupującego, będącego Konsumentem - mailem na adres: zaopatrzenie@dent-r.pl lub pisemnie na adres:

Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R,

PPHU Paweł Romanowski, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 6,

z zalecanym dopiskiem: "REKLAMACJA E-SKLEP"

 1. W razie uznania reklamacji za uzasadnioną Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie koszty poniesione przez niego w związku ze sprzedażą wadliwych Produktów. Jeżeli realizacja żądań Kupującego będącego Konsumentem wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego Produktu, wszystkie koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 2. Do roszczeń przysługujących Kupującemu będącemu Konsumentem w związku z wadami zakupionych Produktów zastosowanie mają art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Kupującego będącego Konsumentem niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia jej złożenia. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 4. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Kupującego będącego Konsumentem, a ten nie zgadza się z jego rozstrzygnięciem, może zwrócić się do podmiotu uprawnionego do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym dla Sprzedawcy jest:

Inspekcja Handlowa

Łódzki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Łodzi

ul. Gdańska 38

90 – 730 Łódź

www.wiih.lodz.pl

e-mail: sekretariat@wiih.lodz.pl

 1. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych w formie przesyłki za pobraniem.

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, począwszy od dnia:
  a. objęcia Produktów w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  b. w przypadku Zamówienia, które obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pocztą elektroniczną na adres e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R, PPHU Paweł Romanowski, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 6,z zalecanym dopiskiem: "ZWROT E-SKLEP"
  Dla zachowania terminu czternasto-dniowego wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku wysłania oświadczenia pocztą tradycyjną decyduje data stempla pocztowego. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną Kupujący otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Formularz odstąpienia od umowy dostępny jest pod linkiem –> Formularz odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. Wzór formularza zawiera także ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta .
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, i:
  a. Kupujący niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy, zobowiązany jest do zwrotu do Sprzedawcy dostarczonego Produktu na adres: Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzęu Stomatologicznego Dent-R, PPHU Paweł Romanowski, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 6, z zalecanym dopiskiem: "ZWROT E-SKLEP"
  b. Sprzedawca zobowiązany jest dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku płatności przez Konsumenta za pobraniem, zwrot należności nastąpi na rachunek Konsumenta podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  c. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
  d. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów;
  e. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Kupującemu, w tym także Konsumentowi, w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:
  a. towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Sklep informował Kupującego przy składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności i obniżonej w związku z tym cenie była wskazana na stronie Sklepu),
  b. towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
  c. produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

X. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem strony www.dent-r.pl Sprzedawca świadczy następujące Usługi:

  a. udostępniania i umożliwiania przeglądania oraz wyszukiwania przez Kupujących Produktów znajdujących się w Sklepie oraz umożliwiania Kupującym dokonywania zakupów Produktów za pośrednictwem Sklepu;
  b. świadczone na podstawie umowy o prowadzenie konta, obejmujące nieodpłatne prowadzenie indywidualnego konta Kupującego w ramach którego Kupujący będzie;
  - uprawniony do zakupu Produktów i Produktów dostępnych wyłącznie dla zalogowanych Kupujących,
  - uprawniony do wprowadzania zmian w swoich danych podanych na koncie,
  - miał dostęp do platformy internetowej Sklepu zawierającej informacje o historii swoich Zamówień, statusach Zamówień itp.;
  c. Newsletter – polegającego na przesyłaniu Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną.
 1. Do zawarcia Umowy, o której mowa w ust. 1 lit. b) niezbędne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego adresu poczty elektronicznej, wypełnienie formularza rejestracji na stronie Sklepu, oraz potwierdzenie zapoznania się i akceptacji niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól formularza rejestracji. Rejestracja wymaga prawidłowego wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe. Logowanie się na konto Kupującego wymaga podania login i hasła (ustalonego indywidualnie przez Kupującego na etapie rejestracji). Jeden Kupujący może założyć tylko jedno konto w Sklepie.
 2. W odniesieniu do Umowy o prowadzenie konta:
  1. zostaje ona zawarta z chwilą odebrania pod podanym przez Kupującego adresem e-mail wiadomości potwierdzającej aktywację konta przez Sklep;
  2. Kupujący posiada dostęp do konta zabezpieczony ustalonym przez niego hasłem, które ma charakter poufny. Kupujący zobowiązany jest do zachowania hasła dostępu do konta w tajemnicy i nieujawniania go osobom trzecim;
  3. po zalogowaniu do konta Kupujący może dokonywać zmian danych podanych podczas rejestracji oraz korzystać z usług zastrzeżonych dla Kupujących zalogowanych;
  4. Umowa o prowadzenie konta zostaje zawarta na czas nieoznaczony;
  5. Sprzedawca może usunąć konto Kupującego z ważnych przyczyn, w szczególności jeżeli Kupujący narusza postanowienia niniejszego Regulaminu;
  6. Kupujący może w każdym czasie usunąć konto. Usunięcia konta dokonuje się poprzez wybór odpowiedniej opcji w ustawieniach konta lub poprzez przesłanie drogą mailową na adres Sprzedawcy prośby o usunięcie konta Kupującego;
  7. W przypadku usunięcia przez Kupującego lub Sprzedawcę konta umowa o prowadzenie konta ulega rozwiązaniu.
 3. W odniesieniu do świadczenia usługi Newsletter:
  1. Sprzedawca wysyła Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Kupującego adres e-mail informacje handlowe w formie listu elektronicznego;
  2. informacje przesyłane w ten sposób dotyczyć mogą ofert Produktów Sprzedawcy, aktualnych promocji oraz innych wiadomości dotyczących Sprzedawcy;
  3. z usługi może skorzystać każdy, kto posiada aktywne konto poczty elektronicznej i kto na stronie internetowej www.dent-r.pl, w sekcji NEWSLETTER poda swój adres e-mail, zaakceptuje niniejszy Regulamin oraz Politykę Prywatności, a następnie kliknie przycisk „SUBSKRYBUJ” lub też wyrazi wolę korzystania z usługi Newsletter
   przy zakładaniu konta Kupującego. Do uruchomienia świadczenia usługi Newsletter dochodzi w wyniku kliknięcia przez Klienta linku potwierdzającego rejestrację podanego w wiadomości e-mail przesłanej przez Sprzedawcę na podany uprzednio przez Kupującego adres;
  4. poszczególne wiadomości, wysyłane w ramach usługi Newsletter, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegają ochronie określonej w przepisach prawa;
  5. Kupujący może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, klikając na link WYPISZ SIĘ.
 4. W ramach korzystania z Usług, Kupującemu nie wolno publikować ani przekazywać treści:
  1. sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich (w tym obraźliwych lub wulgarnych lub sprzecznych z zasadami przyzwoitości);
  2. nieprawdziwych lub nieaktualnych.
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Kupującym niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Sklepu, które nie wymagają założenia konta.
 6. Korzystanie z Usług opisanych w niniejszym punkcie jest bezpłatne.
 7. Kupującym nie wolno wykorzystywać Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedawcy.
 8. W celu korzystania ze Strony internetowej www.dent-r.pl, niezbędne jest spełnienie minimalnych następujących wymagań technicznych:
  - posiadanie jednej z poniższych wersji przeglądarki internetowej:
  1. Apple Safari 5 i nowszy,
  2. Apple Safari Mobile,
  3. IE 9 i lepsze,
  4. Mozilla Firefox w wersji min. 39,
  5. Chrom w wersji min. 39,
  6. Opera;

- włączone pliki cookie i JavaScript w przeglądarce;

- posiadanie komputera lub innego urządzenia końcowego podłączonego do Internetu.

10. Korzystając z Usług Sklepu, Kupujący akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia otrzymania reklamacji oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony WWW.dent-r.pl Sklepu.
 2. Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle umów sprzedaży z udziałem Kupującego niebędącego Konsumentem będzie rozstrzygać Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 listopada 2020 roku.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie ma jednak zastosowania do Zamówień, będących w trakcie realizacji oraz umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Sklepu.

Używamy Ciasteczek w celu personalizacji / dostosowania strony dla Użytkowników. Pozostając na stronie akceptujesz zgodę na stosowanie przez nas Ciasteczek / Cookies.