POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

W SKLEPIE INTERNETOWYM DENT-R

Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką”, określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.dent-r.pl, zwanego dalej „Sklepem ” lub Dent-R”. Polityka oraz informacja o plikach Cookies została opracowana w celu udzielania kompletnej i przejrzystej informacji dotyczącej przetwarzania przez Sklep danych osobowych. Polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania oraz wykorzystywania danych osobowych o Użytkownikach i ich zachowaniu pozyskanych przez Administratora - Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R, PPHU Paweł Romanowski, ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź . Sklep szanuje i dba
o prywatność danych osobowych osób korzystających ze Sklepu.

1.DEFINICJE.

 1. Zawarte w niniejszej Polityce Prywatności sformułowania należy rozumieć:
 1. Administrator – Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R PPHU Paweł Romanowski, ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź;
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności;
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.dent-r.pl;
 6. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;
 7. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie;
 8. Pliki cookies - dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza stronę internetową; cookies są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu; plik cookies to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na urządzeniu Użytkownika; pliki cookies pomagają analizować ruch internetowy; Pliki Cookies umożliwiają dostosowywać operacje Użytkownika do jego potrzeb, upodobań i niechęci poprzez zbieranie i zapamiętywanie informacji o preferencjach Użytkownika. Większość cookies nie zbiera danych osobowych identyfikujących Użytkownika, a zamiast tego gromadzi bardziej ogólne informacje, takie jak sposób, w jaki Użytkownicy uzyskują dostęp do naszych witryn lub ogólną lokalizację Użytkownika. Jednakże, pewne informacje przechowywane w plikach cookies, zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookies, mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji związanych korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności, zgodnie z przepisami RODO. Informujemy,
że nie zamierzamy przekazywać Pani/a danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG).

a. Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R Paweł Romanowski, ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, NIP 7260255835, Regon 470492766.

Kontakt z Administratorem danych: tel. 883 230 800, e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl

Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 883 230 800, e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl

Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przy udziale osób posiadających upoważnienie do przetwarzania danych osobowych oraz pisemnie zobowiązanych do zachowania tych danych w poufności.

b. Podstawa prawna oraz cel przetwarzania danych Użytkownika.

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, kontaktowania się z Użytkownikiem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w tym wygenerowania zamówienia złożonego za pośrednictwem Sklepu;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, obsługi reklamacji, realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora - w celu marketingu produktów lub usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i sprzętu, dla celów statystycznych;
 4. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda Użytkownika - w tym, w celu rejestracji konta w Sklepie, przesyłania newslettera;
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest również:
 1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.1000 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.).

c. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych i sposoby gromadzenia danych przez Administratora.

 1. Administrator pozyskuje dane Użytkowników w następujący sposób:
 • poprzez wprowadzenie danych przez Użytkownika w sposób dobrowolny w formularzu zamówienia;
 • poprzez zbieranie danych poprzez Pliki cookies (urządzenia końcowe).
 1. Użytkownik dobrowolnie wypełnia formularz swoimi danymi niezbędnymi do dokonania bieżącego zadania (np. złożenia zamówienia), które gromadzone są przez Administratora. Administrator może zapisać automatycznie informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 2. W czasie korzystania z serwisu www.dent-r.pl, Kupujący może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do działania Sklepu. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych w procesie rejestracji uniemożliwi założenie konta Kupującego, zaś w przypadku składania zamówienia bez rejestracji uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Kupującego.
 3. Dane osobowe są zbierane w następujących przypadkach:
 • Rejestracja konta w Sklepie

W trakcie rejestracji Sklep prosi o podanie danych niezbędnych do utworzenia indywidualnego konta w Sklepie i zarządzania nim:

- imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy

- adres e-mail

- numer telefonu kontaktowego

- numer NIP

- adres dostawy (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość i województwo).

Podczas rejestracji konta w Sklepie, Kupujący samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta, które może zostać w późniejszym czasie przez niego zmienione.

 • Zamawianie usług i produktów bez rejestracji

Zamawianie usług i produktów oferowanych w Sklepie bez zakładania indywidualnego konta wymaga podania w formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki:

- imię i nazwisko lub nazwa firmy

- adres e-mail

- numer telefonu kontaktowego

- numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców

- adres dostawy (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość i województwo).

 • Subskrypcja newslettera Dent-R PPHU Paweł Romanowski

Przesyłanie Kupującemu informacji handlowych drogą elektroniczną wymaga podania danych niezbędnych do wysyłki:

- adres e-mail.

d. Odbiorcy danych osobowych.

W ramach prowadzenia i utrzymania Sklepu oraz świadczenia usług na rzecz korzystających ze Sklepu dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów trzecich, tzw. odbiorców danych. Odbiorcami danych mogą być podmioty zewnętrzne, które wspomagają Sklep na zlecenie Administratora podczas ww. procesów, czyli tzw. podmioty przetwarzające. Takie podmioty przetwarzają przekazane dane jedynie na polecenie Administratora i w zakresie ustalonym umową powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych są: pracownicy Administratora, dostawcy usług IT, dostawcy usług chmurowych, dostawcy usług logistycznych, podmioty zarządzające transportem, podmioty zapewniające hosting serwerów, serwerów pocztowych, wspierające działanie strony internetowej Sklepu, podmioty zapewniające obsługę prawną, obsługę księgową, kurierzy, operatorzy pocztowi, banki, operatorzy płatności, agencje marketingowe, podmioty przeprowadzające badania satysfakcji z dokonanego zamówienia.W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, Administrator udostępni je uprawnionym organom państwowym.

e. Okres przechowywania danych osobowych.

Okres przetwarzania danych zależy od celu w jakim zostały zebrane.

1) Dane związane z rejestracją Konta lub dokonywaniem zamówień (poprzez zarejestrowane Konto lub bez rejestrowania Konta), w tym związane z odstąpieniem od umowy lub zgłoszeniem reklamacji

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas rejestracji Konta Użytkownika zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 48 godzin od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej założenie Konta Użytkownika.

Dane osobowe przekazane podczas rejestracji Konta Sklep przetwarza do momentu usunięcia Konta, z zastrzeżeniem uwag poniżej.

W przypadku zgłoszenia reklamacji dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania procesu reklamacji, a następnie archiwizowane przez wskazany poniżej okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku usunięcia Konta dane Użytkownika podlegają usunięciu lub anonimizacji.

W zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych
z korzystaniem przez Użytkownika z usług Sklepu dane podlegają archiwizacji i nie są dalej przetwarzane za wyjątkiem ww. celu. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane bez możliwości ich dalszego przetwarzania lub odtworzenia. Terminy przedawnienia wynoszą:

 • 6 lat dla roszczeń majątkowych (art. 118 Kodeksu cywilnego),
 • 3 lata dla roszczeń o świadczenia okresowe, oraz roszczeń związanych
  z prowadzeniem działalności gospodarczej (art. 118 Kodeksu cywilnego),
 • 3 lata dla roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej osobie czynem niedozwolonym od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 4421Kodeksu cywilnego).

Wskazane powyżej terminy liczone od ostatniego dnia roku kalendarzowego mogą zostać przedłużone maksymalnie o 1 rok ze względu na roszczenia, które mogą zostać wniesione np. do sądu w ostatnim dniu biegu terminu przedawnienia. Ze względu na długość procedury sądowej Sklep może nie otrzymać informacji o wniesieniu roszczenia, co uzasadni przedłużenie terminu o 1 rok.

Dane związane z dokumentacją fiskalną, księgową i rachunkową wynikającą z dokonanych przez Kupującego (zarówno poprzez zarejestrowane Konto jak i bez rejestracji Konta) zakupów Sklep przechowuje zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat.

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Sklep będzie te dane przetwarzać do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do ww. celów.

2) Dane przetwarzane na podstawie zgody

Dane osobowe w postaci adresu e-mail podanego podczas zapisu do newsletter zostaną usunięte, jeżeli nie zostaną potwierdzone poprzez akceptację w terminie 48 godzin od daty przekazania tych danych do Administratora. Akceptacja następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego linku przesłanego w wiadomości e-mail potwierdzającej zapis na newsletter.

W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez korzystającego ze Sklepu zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

e. Uprawnienia Użytkownika.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sklep przysługują następujące prawa:

1) prawo do wycofania zgody

W dowolnym momencie korzystający z Portalu ma prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

2) prawo dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie odnośnych danych osobowych, informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, wszelkie dostępne informacje o źródle pochodzenia danych, jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio od korzystających z Portalu, informacje
o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, jeżeli byłoby stosowane.

3) prawo do sprostowania danych

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe Użytkowników powinny być aktualne
i poprawne. Użytkownik ma prawo żądać sprostowania danych lub poprawić je samodzielnie (gdy funkcja taka jest dostępna).

4) prawo do usunięcia danych

Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych. Prawo do usunięcia danych może podlegać pewnym ograniczeniom, np. ze względu na przepisy prawa (w szczególności przepisy podatkowe) lub uzasadniony interes Administratora jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Jeżeli zaistnieją takie ograniczenia w odpowiedzi na żądanie Użytkownika poinformujemy
o tym.

5) prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych - w tej sytuacji Administrator dokonuje weryfikacji danych i ogranicza przetwarzanie na okres niezbędny do weryfikacji – nie dłużej niż miesiąc,
 • przetwarzanie danych Użytkownika jest niezgodne z prawem, a w zamian usunięcia zażąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania - ograniczenie nastąpi do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika.

6) prawo do przenoszenia

Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub na podstawie umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe oraz ma prawo żądać przesłania ich do innego wskazanego przez siebie administratora, o ile jest to technicznie możliwe i o ile dane osobowe objęte prawem do przeniesienia przetwarzane są w sposób elektroniczny.

7) prawo do sprzeciwu

Jeżeli dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO

Jeżeli Użytkownik stwierdzi, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie
z prawem, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje i tryb wniesienia skargi znajdują się po adresem https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi .

W celu realizacji wskazanych uprawnień należy się skontaktować z Administratorem pod adresem: numer telefonu: 883 230 800, e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl

g. Zabezpieczenie danych.

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych pozostawionych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa. Administrator stosuje następujące rozwiązania zapewniające:
 1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL;
 2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
 3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
 1. Administrator ponadto zleca podmiotowi do tego uprawnionemu - regularne testowanie i ocenę skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

h. Profilowanie.

W ramach Sklepu, Dent-R może automatycznie dopasowywać treści do potrzeb Użytkowników poprzez analizę ich osobistych preferencji, przy wykorzystaniu podanych przez nich danych osobowych (profilowanie). Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na takie działanie, to może skontaktować się z Administratorem na adres: Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R, PPHU Paweł Romanowski, ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl, Tel. 883 230 800. Użytkownik ma zawsze prawo do sprzeciwu wobec automatycznego dopasowywania przez Administratora ofert dla Użytkownika. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

3. PLIKI COOKIES.

a. Podmiot zamieszczający.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu Dent-R.

b. Cel przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji.

 1. Administrator korzysta z Plików cookies oraz podobnych technologii w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności Sklepu Administratora oraz w celach analitycznych, statystycznych (tj. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości) oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu. Odpowiednio skonfigurowane Pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookies nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania z e-sklepu.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 1. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Plików cookies:
 1. „sesyjne” (sessioncookies) będące plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 2. „stałe” (persistentcookies) będące Plikami cookies przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach Plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. Biorąc pod uwagę cel, dla którego Administrator stosuje Pliki cookies, dzielą się one na następujące rodzaje:
 1. „funkcjonalne” Pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 2. „wydajnościowe” Pliki cookies – zbierają informacje na temat sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, m.in. najczęściej odwiedzanych stron oraz komunikatów
  o wystąpieniu błędów;
 3. „statystyczne” Pliki cookies – służące do zliczania statystyk dotyczących Sklepu.

c. Warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji.

 1. Administrator informuje, że przechowywana informacja w Plikach cookies lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, ograniczyć ich zapisywanie bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu.
 3. Więcej informacji na temat Plików cookies można znaleźć także w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik. Co do najczęściej stosowanych przeglądarek, Administrator przedstawia następujące adresy:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-7

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu Plików cookies, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika. Wycofanie zgody wskazanej powyżej, następuje przez usunięcie Plików cookies z przeglądarki internetowej. Brak obsługi plików cookie może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności Sklepu.

4. Zmiana polityki prywatności.

Dent-R zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, o czym poinformuje Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu www.dent-r.pl, w odpowiedniej zakładce.

5. Kontakt.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych Dent-R zachęca do kontaktu: Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego Dent-R, PPHU Paweł Romanowski, ul. Brukowa 6, 91-341 Łódź, telefon: 883 230 800 lub e-mail: zaopatrzenie@dent-r.pl

Używamy Ciasteczek w celu personalizacji / dostosowania strony dla Użytkowników. Pozostając na stronie akceptujesz zgodę na stosowanie przez nas Ciasteczek / Cookies.